ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางนพวรรณ กุลบุญมา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นายวิศวะ หมื่นจิตร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1