ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายนรินทร์ ชลวานิช
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางกนกรัตน์ ส่งแสงสิน
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1