ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางจันทนี ปากพลีนอก
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1