กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายพชรพล แซ่หาญ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3