ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายอุดม เจริญงามทรัพย์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวณัฐจรคงศมน พลเยี่ยม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1