ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวจิรนันท์ ใจรักษ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางอารีรัตน์ มังดินดำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางเฟื่องฟ้า คันทะมาต
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวเบญจพร โต่นวุธ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวอรอุษา ซุ่นสุน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1