ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางณัฐรัตน์ พุทธรักษ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวธัญลักษณ์ กันทะสอน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2