ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายภูวนัย หลักเพชร
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวอรอุษา ซุ่นสุน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1