กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายนววิธ อัศวนนท์วิวัฒน์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายภูวนัย หลักเพชร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวอรอุษา ซุ่นสุน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1