ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางศิวพร ออมอด
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสุพัตรา สุระสิทธิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1