ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นางสาวอารีรัตน์ แสงหิรัญ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางณัฐรัตน์ พุทธรักษ์
ครู คศ.1

นางสุพัตรา สุระสิทธิ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวจิรนันท์ ใจรักษ์
ครู คศ.1

นางนพวรรณ กุลบุญมา
ครู คศ.1